Moraine Lake

Sunset at Moraine Lake, Banff National Park